Uwaga kon­kurs dla uczniów Szkół Pod­sta­wo­wych Pod­kar­pa­cia

W imie­niu Woje­wódz­twa Pod­kar­pac­kiego i Sto­wa­rzy­sze­nia „EKOSKOP” zapra­szamy uczniów szkół pod­sta­wo­wych z terenu Pod­kar­pa­cia do udziału w kon­kur­sie pla­stycz­nym „Woda w kra­jo­bra­zie ryso­wa­nym ołów­kiem”.

Linki do regu­la­minu kon­kursu znaj­dują się poniżej. Prace należy dostar­czyć do sie­dziby Sto­wa­rzy­sze­nia „EKOSKOP” i Pod­kar­pac­kiego Cen­trum Edu­ka­cji Eko­lo­gicz­nej w Rze­szowie, 35-233 Rze­szów ul. Lubel­ska 28/4 lok. 1. Ter­min skła­da­nia prac kon­kur­so­wych upływa w dniu 20 listo­pada 2019 roku. Prace dostar­czone po ter­mi­nie nie będą oce­niane.

Z pozdro­wie­niami Kasia Ruszała
Pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia „EKOSKOP”
e-mail; ekoskop@ekoskop.rzeszow.pl

  1. Regulamin Konkursu
  2. Załącznik do regulaminu – oświadczenie
  3. Klauzula RODO

Pro­jekt „Kra­jo­brazy Pod­kar­pa­cia” finan­so­wany jest ze środ­ków Woje­wódz­twa Pod­kar­pac­kiego

Skip to content