W TARNOBRZEGU ODBYŁ SIĘ NIEZWYKŁY ANTYSMOGOWY HAPPENING

Dzień Czy­stego Powie­trza zakoń­czył VII „eko­sko­pową” kam­pa­nię anty­smo­gową w Tar­no­brzegu. Niby było tak samo jak od 7 lat – repre­zen­ta­cje szkół, lokalne wła­dze i urzęd­nicy, miesz­kańcy, małe prze­mó­wie­nia i ważne infor­ma­cje…

Ale roz­mach tego­rocz­nego hap­pe­ningu był jakiś „więk­szy” i atmos­fera „moc­niej­sza”. O 10.00 na sce­nie poja­wił się Pan Pre­zy­dent Tar­no­brzega, który gra­tu­lo­wał dzie­ciom zapału i zapew­nił, że ocze­kuje dal­szych spo­tkań z mło­dzie­żo­wym anty­smo­go­wym akty­wem Tar­no­brzega: moi asy­stenci zawsze umó­wią rze­czowe spo­tka­nie.

Przed sceną, świet­nie wyekwi­po­wane w anty­smo­gowe hasła, ban­nery i pla­katy oraz zwra­ca­jące uwagę prze­bra­nia, poja­wiły się repre­zen­ta­cje przed­szkoli (odno­to­wa­li­śmy grupy z nr 1, 3, 4, 6, 7, 9, 13, 15), silne szkolne zespoły (z SP 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11) i doro­śli lice­ali­ści z Koper­nika, Zespołu szkół nr 2 i Zespołu Szkół nr 3. Moż­liwe, że byli eko­lo­dzy i z innych szkół ale w trak­cie dyna­micz­nej mani­fe­sta­cji „w obro­nie powie­trza” nie wszystko dało się zauwa­żyć. Wielki okrzyk „Tar­no­brzeg kocha dzieci, Tar­no­brzeg nie pali śmieci” zwra­cał uwagę dzie­siąt­ków doro­słych, któ­rzy chęt­nie zgro­ma­dzili się na placu. Akty­wistki anty­smo­gowe roz­da­wały ulotki opra­co­wane przez „EKOSKOP”. Na scenę weszły Panie z Pod­kar­pac­kiego Urzędu Mar­szał­kow­skiego (kam­pa­nia finan­so­wana jest przez Woje­wódz­two Pod­kar­pac­kie) zapew­nia­jące w imie­niu Pana Mar­szałka, że powie­trze będzie w cen­trum uwagi eko­lo­gicz­nych pro­jek­tów woje­wódz­twa. Mirek pro­wa­dzący hap­pe­ning pod­kre­ślił, że nie tylko o nie­pa­le­nie śmieci cho­dzi ale o gene­ralne odej­ście od spa­la­nia węgla, bo smog w Pol­sce zabija nawet 70 000 osób rocz­nie. Tar­no­brze­ski hap­pe­ning wg eko­sko­po­wego sce­na­riu­sza daje nadzieję na nowe poko­le­nie anty-smo­go­wych i pro-kli­ma­tycz­nych akty­wi­stów. Dzi­siaj mają po 6 czy 16 lat ale już za 4 lata, a naj­da­lej za 12 Oni będą wybie­rać nowych posłów i sena­to­rów pol­skiego Sejmu i Senatu. I wtedy „suwe­ren” na pewno zapyta: co z naszym powie­trzem uczy­ni­cie Panie i Pano­wie? Bo dla nas być jest waż­niej­sze niż mieć!

Zobacz foto­ga­le­rię! na https://e­chod­nia.eu/pod­kar­pac­kie­/an­ty­smo­gowy–pro­test-dzieci-i-mlo­dziezy-w-tar­no­brzegu-zabojca-wisi-w-powie­trzu-zdje­cia­/ga­/c1-14579649

Skip to content