Segre­guję, bo warto!

Kam­pa­nia Miej­skiego Przed­się­bior­stwa Gospo­darki Komu­nal­nej w Rze­szo­wie i Urzędu Mia­sta wyko­ny­wana przez „EKOSKOP” powoli wcho­dzi w fazę finału.

W szko­łach koń­czą się warsz­taty o tym jak i dla­czego segre­go­wać i czy naprawdę warto?

Wycho­dzi że warto! Do wygra­nia nagrody o war­to­ści aż 10 000 zł. Szkoły cze­kają na samo­chody MPGK i odbiór zgro­ma­dzo­nych odpa­dów, bo jak kon­kurs to kon­kurs.

Niek­tóre zaję­cia koń­czą się praw­dzi­wym świę­tem eko­lo­gii, jak choćby w nowej szkole pro­wa­dzo­nej przez Ojców Pija­rów, gdzie dodat­kowo obok nauki segre­ga­cji dzieci mogły posa­dzić drzewo – oka­za­łego dęba „METKOMKA”!

–-

Miro­sław Ruszała
Koor­dy­na­tor
mobile: 668 356 773

{galeria}konkursy/segregujebowarto{/galeria}

Skip to content