Razem chrońmy nasze powie­trze

Kolejna edy­cja pro­jektu „Razem chrońmy nasze powie­trze” finan­so­wana ze środ­ków Woje­wódz­twa Pod­kar­pac­kiego odbywa się w Tar­no­brzegu. „EKOSKOP” w trzech szko­łach spo­tyka się z uczniami i roz­ma­wia o smogu.

Cykl warsz­ta­tów edu­ka­cyj­nych roz­po­czął się od zajęć w Szkole Pod­sta­wo­wej nr 6. Świetna atmos­fera, cie­kawe dys­ku­sje, zdzi­wie­nie, że smog …czyli spa­la­nie węgla, drewna i śmieci zabija 10 razy wię­cej Pola­ków niż wypadki samo­cho­dowe. Była mocna dekla­ra­cja uczniów, że pójdą na mani­fe­sta­cje anty­smo­gową 14 XI na Plac Bar­to­sza, by spo­tkać się z Panem Pre­zy­den­tem, …że będzie kolo­rowo i gło­śno…

A za kilka lat mło­dzi (już doro­śli) prze­py­tają przed wybo­rami kan­dy­da­tów do Sejmu i Senatu RP jak On pla­nują zadbać o czy­ste powie­trze! I nie łykną wybor­czej kieł­basy – będą pytać o kon­krety!

Następne zaję­cia warsz­ta­towe w SP 8 i SP 11, a 14 listo­pada 2019 roku w godzi­nach od 10.30 do 11.30 na Placu Bar­to­szo­wym w Tar­no­brzegu będzie anty­smo­gowy hap­pe­ning!

Cie­kawe, która szkoła zakrzy­czy naj­gło­śniej „Tar­no­brzeg kocha dzieci! Tar­no­brzeg nie pali śmieci!” Cie­kawe czy jakiś mło­dzie­żowy zespół „wyra­puje” tekst o zanie­czysz­cze­niu powie­trza? Cie­kawe kto będzie naj­le­piej prze­brany i wypo­sa­żony w naj­cie­kaw­sze trans­pa­renty anty­smo­gowe? „EKOSKOP” zrobi sto­isko. Będzie się działo.

Skip to content